Gotowe projekty domów w technologii murowanej, drewnianej szkieletowej oraz z bali.
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu
§1 Postanowienia ogólne

 

1. Aktualną i obowiązującą wersję Regulaminu można zawsze znaleźć na naszej stronie pod adresem www.archstodola.pl

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i stanowi dokument określający zasady sprzedaży w sklepie internetowym pod adresem www.archstodola.pl

3. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez sklep www.archstodola.pl wyłącznie w celu realizacji umowy, tj. w celach wysyłki towaru oraz wystawienia stosownego dowodu zakupu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek niezbędny do realizacji zawartej umowy sprzedaży. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

 

§2 Definicje


1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami. 3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 4. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

5. Klient, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 w zw. z art.38a ustawy o prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Klient, o którym mowa w art. 5564 kodeksu cywilnego - osoba fizyczna zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§3 Właściciel sklepu internetowego
 

1.Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.archstodola.pl jest:

Kamila Rusnak
Biuro architektoniczne Stodoła
34-745 Spytkowice 284e
NIP: 7352851953

REGON:

1.Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem strony internetowej www.archstodola.pl
2. Sprzedający stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk.
3. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

1. Potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji PDF, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji PDF, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

2. Dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

5. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

6. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.archstodola.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

§4 Ceny zawarte w sklepie

 

1. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu www.archstodola.pl podane są w polskich złotych. 2. Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. 3. Ceny towarów podane na stronie www.archstodola.pl nie zawierają kosztów wysyłki.


§5 Zamówienia i dostawa
 

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie www.archstodola.pl, poprzez pocztę elektroniczną e-mail, a także poprzez kontakt telefoniczny z przedstawicielami działu handlowego firmy ArchSTODOLA dostępnymi pod numerami podanymi na stronie internetowej www.archstodola.pl
2. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
3. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 24 godzin od złożenia zamówienia.
4. W przypadku zawierania umowy przez przedstawiciela Kupującego niezbędne jest przedstawienie przez Kupującego dokumentów potwierdzających jego umocowanie do działania w imieniu Kupującego.
5. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia pracownik Sprzedającego skontaktuje się z Kupującym telefonicznie lub pocztą e-mail w celu jego potwierdzenia oraz ustalenia dalszych szczegółów związanych z jego realizacją.
6. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia, wynikającej z winy Kupującego (w szczególności poprzez podanie przez Kupującego błędnego numeru telefonu lub adresu e-mail) złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zastaną usunięte z bazy danych.
7. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
8. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
9. Sprzedający jest obowiązany do dostarczenia Kupującemu rzeczy wolnej od wad.
10. Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura VAT
11. Czas dostawy przesyłki do Kupującego wynosi:

· przesyłka kurierska – do 4 dni roboczych

· odbiór osobisty – towar jest gotowy do odbioru pod adresem siedziby Sprzedającego, wskazanym w par. 3 ust, 1 niniejszego regulaminu w terminie do 3 dni roboczych

12. W przypadku braku towaru na magazynie towar zostanie dostarczony do Kupującego w terminie do 45 dni roboczych.


§6 Zwroty towaru
 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku ‘Ustawa o prawach konsumenta’ (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument i Klient, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 w zw. z art.38a ustawy o prawach konsumenta ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta w terminie 14 dni od momentu wydania rzeczy.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument lub Klient, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 w zw. z art.38a ustawy o prawach konsumenta może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub w innej formie zgodnej z ustawą o prawach konsumenta.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi lub Klientowi, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 w zw. z art.38a ustawy o prawach konsumenta na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Jeżeli Konsument lub Klient, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 w zw. z art.38a ustawy o prawach konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Konsument oraz Klient, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 w zw. z art.38a ustawy o prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument oraz Klient, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 w zw. z art.38a ustawy o prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść.

9. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Konsumentowi lub Klientowi, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 w zw. z art.38a ustawy o prawach konsumenta do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedający jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

10. Konsument oraz Klient, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 w zw. z art.38a ustawy o prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

11. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Klientowi, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 w zw. z art.38a ustawy o prawach konsumenta w odniesieniu do umów:


§7 Rękojmia
 

1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Kupujących niebędących konsumentami oraz wobec Klientów, o których mowa w art. 5564 kodeksu cywilnego z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
3. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
4. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
5. Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
6. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

· złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

· złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
8. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać:

· wymiany rzeczy na wolną od wad

chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

9. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 10. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

· żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

11. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
12. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe. 
13. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Kupującemu.
14. Punkt 14 i 15 niniejszego paragrafu stosuje się również do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.
15. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
16. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

· oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

· oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

· żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

· żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
18. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
19. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
20. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
21. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się pkt 18-19 niniejszego paragrafu, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
22. Jeżeli z powodu wady fizycznej lub prawnej rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz w przypadku wady prawnej rzeczy także zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez sprzedawcę.
23. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
24. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.


§8 Gwarancja
 

1. Gwarancja obejmuje projekty zakupione u Sprzedającego oraz u autoryzowanych partnerów.
2. Sprzedający wydaje Kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną dokument gwarancyjny oraz sprawdza zgodność znajdujących się na rzeczy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym
3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności danych w dokumentach lub projektach czy też naniesienia poprawek przez osoby nieupoważnione gwarancja nie będzie respektowana.
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
5. W razie dokonania napraw lub zmian konstrukcyjnych przez osoby nieuprawnione gwarancja traci ważność.
6. Podstawą rozpatrzenia gwarancji jest dostarczenie wraz z projektem karty gwarancyjnej oraz kopii dokumentu zakupu.
7. Sprzedający jest obowiązany dostarczyć Kupującemu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w ust. 7 niniejszego paragrafu.
8 Kupującemu przysługuje prawo do wymiany projektu na nowy.
9. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Sprzedający dostarczył Kupującemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
10. W innych wypadkach, niż określone w ust. 9 niniejszego paragrafu termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeżeli jego działanie zostało zakłócone przez czynniki wyższe, takie jak: klęski żywiołowe, blokady granic, niepokoje społeczne, zakazy transportowe itp.
12. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


§9 Kaucja i inne gwarancje finansowe

 

Nie przewiduje się kaucji, ani też udzielania innych gwarancji finansowych, które konsument byłby zobowiązany spełnić na żądanie Sprzedającego.


§10 Postanowienie końcowe
 

1. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku ‘Ustawa o prawach konsumenta’ (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

3. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numery :  lub mailowy biuro@archstodola.pl

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.1 stycznia 2023 r.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu